_

گزارش

هدف‌ از ارائه اطلاعات مجامع برگزاری شده و صورت هاي‌ مالي‌، ارائه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ سازمان‌ است.