_

کمیته مدیریت ریسک

هدف اصلی از تشکیل کمیته مدیریت ریسک، یاری رساندن به هیئت­ مدیره شرکت در نظارت بر موارد زیر است:

  • تعیین وضعیت ریسک­های موجود.
  • ارزیابی عملکرد سیستم­های مورد استفاده برای تعیین حدود ریسک.
  • تجزیه و تحلیل ریسک.
  • کنترل ریسک­های شرکت.
  • سایر موارد حسب تشخیص و تصویب اعضای کمیته.


 

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما