_

کمیته حسابرسی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفاي مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

  • اثربخشی فرآیندهاي نظام راهبري، مدیریت ریسک و کنترلهاي داخلی
  • سلامت گزارشگري مالی
  • اثربخشی حسابرسی داخلی
  • استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
  • رعایت قوانین، مقررات و الزامات


 

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما