_

کمیته حسابرسی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفاي مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

 • اثربخشی فرآیندهاي نظام راهبري، مدیریت ریسک و کنترلهاي داخلی
 • سلامت گزارشگري مالی
 • اثربخشی حسابرسی داخلی
 • استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
 • رعایت قوانین، مقررات و الزامات

اعضا کمیته:

 • دکترمحمدرضا ستایش – رئیس
 • دکتراحمد یعقوب‌نژاد – عضو
 • مسعود خزایی – عضو
 • سعید دهقان‌نیری – عضو
 • امیرحسین عسکری‌زاده – عضو
 • محمدحسین ساکی – حسابرس داخلی و دبیرکمیته