_

کمیته برنامه و بودجه

هدف از ایجاد این کمیته،برنامه‌ريزي و تدوين بودجه مورد نياز واحد‌هاي مختلف در شركت  سرمايه‌گذاري تامین آتیه مسکن و همچنين كنترل ميزان تحقق بودجه مي‌باشد.

اعضای این کمیته به‌صورت سالیانه و توسط مدیر‌عامل تعیین می گردد.

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما