_

شرکت آتیه سپهر قرن

شرکت آتیه سپهر قرن درتاریخ 03/10/1391به صورت سهامی خاص تأسیس وطی شماره 432347 دراداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده است. این شرکت به منظور فعالیت تخصصی در حوزه ساختمانی و بازرگانی با سرمایه 10 میلیون ریالی و مالکیت 100درصدی ایجاد شده است. در حال حاضر سرمایه شرکت، 100 میلیارد ریال است.
_

شرکت ماوی سازان سپهر

_

شرکت ماوی سازان قرن

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما