_

سهامداران

  • موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
  • شرکت آتیه سپهر قرن
  • شرکت ماوی سازان سپهر
  • شرکت آتیه سازان سپهر قرن
  • شرکت ماوی سازان قرن