_

چشم انداز، ارزش ها، اهداف و استراتژی های شرکت

این شرکت با استفاده بهینه از قابلیت های بالقوه خود و حفظ جایگاه در مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دنبال سودآوری پایدار بر اساس فعالیت اقتصادی قانونمند، پاسخگو، مطمئن و پایبند به مسئولیتهای اجتماعی در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی ذی نفعان گام برمی دارد.

استراتژی کلی این مجموعه در چهار منظر:

استراتژی مالی

توسعه و سودآوری پایدار

رشد سودآوری

ارتقا بهره وری

استراتژی فرایندها

توسعه متوازن فرایندها

مدیریت مشارکتی و غیر متمرکز

توسعه سیستم های اطلاعاتی جامع

تفکر اقتصادی در فرایندها

استراتژی رشد و یادگیری

توسعه خلاقیت و نوآوری

تفکر سیستمی

توسعه سازمان دانش بنیان

ارتقا دانش و مهارت کارکنان

صیانت از کرامت انسانی

استراتژی ذینفعان

ارزش آفرینی برای ذینفعان

تعهد به مسئولیت اجتماعی