_

اخبار و تحلیل ها

وجود اطلاعات کامل و متقارن یکی از پیش نیازهای رقابت سالم در بازار است که به فعالان کمک می کند که منابع محدود موجود را به شکلی بهینه تخصیص دهند و به شکلی کارآمد با یکدیگر به رقابت بپردازند.