فهرست روش­ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل­های

ردیف

مدرک

عنوان

کد

1

روش اجرایی

کنترل مدارک و داده­ها

EP-MRE-01/A

2

روش اجرایی

کنترل سوابق

EP-MRE-02/A

3

روش اجرایی

ممیزی داخلی

EP-MRE-03/A

4

روش اجرایی

کنترل خدمت نامنطبق

EP-MRE-04/A

5

روش اجرایی

اقدامات اجرایی

EP-MRE-05/A

6

روش اجرایی

اقدامات پیشگیرانه

EP-MRE-06/A

7

روش اجرایی

مدیریت ریسک

EP-MRE-08/A

8

روش اجرایی

ارتباطات

EP-MRE-09/A

9

روش اجرایی

مدیریت دانش

EP-MRE-10/A

10

روش اجرایی

مدیریت تغییرات

EP-MRE-11/A

11

آیین­‌نامه

برگزاری جلسات هیات مدیره

EP-BOD-01/A

12

دستور العمل

دستورالعمل برگزاری جلسات هیات مدیره

WI-BOD-01/A

13

بیانیه

سیاست‌های سرمایه‌گذاری

QP-CEO-01/F

14

دستورالعمل

حاکمیت شرکتی

QP-CEO-02/C

15

دستورالعمل

تنخواه‌گردان

WI-FHS-05/B

16

فرایند

تدوین و کنترل بودجه

PR-FHS-01/A

17

فرایند

حسابداری

PR-FHS-02/A

18

فرایند

آموزش

PR-FHS-03/A

19

آیین­‌نامه

استخدامی، حقوق و دستمزد

WI-FHS-01/A

20

آیین­‌نامه

پرداخت کارانه

WI-FHS-02/I

21

دستورالعمل

ارزیابی عملکرد کارکنان

WI-FHS-07/A

22

آیین‌­نامه

معاملات

WI-FHS-03/D

23

منشور

کمیته حسابرسی

WI-FHS-06/B

24

دستورالعمل

ماموریت

WI-FHS-02/A

25

دستورالعمل

صندوق رفاه کارکنان

WI-FHS-09/D

26

دستورالعمل

مرخصی

WI-FHS-10/A

27

دستورالعمل

خدمات و پشتیبانی

WI-FHS-16/A

28

منشور

کمیته مدیریت ریسک

WI-FHS-17/A

29

دستورالعمل

درخواست، صدور و پرداخت چک

WI-FHS-18/A

30

دستورالعمل

رفع مغایرت حساب‌های فیمابین

WI-FHS-19/A

31

آیین­‌نامه

مالی

WI-FHS-04/B

32

دستورالعمل

رفع مغایرت مانده تعداد سهام و بهای تمام­شده

WI-CIA-01/B

33

فرایند

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها

PR-CIA-01/B

34

آیین­‌نامه

معاملات اوراق بهادار

WI-CIA-02/C

35

دستورالعمل

دستورالعمل کنترل افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

WI-CIA-03/D

36

نظامنامه

نظامنامه کیفیت

QM-DIM-01/C

37

دستورالعمل

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

WI-FHS-05/B

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما