تشکیل کمیته تدوین روش­ها و دستورالعمل­ها:

در راستای تهیه و تنظیم فرآیندهای اجرایی شرکت در تمامی حوزه و ایجاد یکپارچگی در این زمینه، کمیته تدوین روش­ها و دستورالعمل­ها با حضور مدیران شرکت تشکیل گردیده است. 

همچنین در این کمیته دستورالعمل تدوین روش­ها و دستورالعمل­های شرکت مصوب گردید.

آیین نامه، دستورالعمل، روش های اجرایی و بیانیه های مصوب شده:


اتیه مسکن


تشکیل کمیته برنامه و بودجه: به منظور تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه شرکت، کمیته ای به همین منظور تشکیل گردید. از همین رو دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه وسالانه شرکت به منظور انسجام در برنامه و بودجه سالانه شرکت، توسط این کمیته تهیه و مصوب گردید

تشکیل کمیسیون معاملات: جهت نظارت بر حسن انجام مفاد آیین نامه معاملات، اتخاذ تصمیم در خصوص انجام یا عدم انجام معاملات، تهیه گزارشات لازم جهت اخذ مصوبه از هیأت مدیره، رسیدگی به موارد تخلف و شکایت های دریافتی و تهیه گزارش برای هیأت مدیره، ارائه پیشنهاد نحوه انجام معاملات از قبیل مناقصه عمومی، مناقصه محدود و ترک مناقصه، ارائه پیشنهاد برندۀ مناقصه یا مزایده و به طور کلی شخص یا اشخاصی که معامله باید با آنها انجام گیرد، تشکیل گردیده است. 

تشکیل کمیته منابع انسانی: کمیته ای است متشکل از مدیر منابع انسانی و پشتیبانی، معاون مالی، منابع انسانی و پشتیبانی به ریاست نماینده مدیرعامل که به منظور امور استخدامی و رفاهی کارکنان تشکیل می گردد. کمیته می¬تواند از افراد متخصص خارج از شرکت نیز بدون حق رأی دعوت به عمل آورد. 

تشکیل کمیته سرمایه گذاری: منظور از کمیته سرمایه گذاری، شورایی مرکب از مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل‌‌، معاون سرمایه گذاری، معاون مالی، منابع انسانی و پشتیبانی و معاون برنامه ریزی، تحقیق و توسعه است. تصمیمات کمیته پس از تصویب مدیر عامل قابل اجرا خواهد بود. این کمیته جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش های کارشناسی ارائه شده، برگزاری جلسات منظم به منظور تصمیم-گیری در مورد معامله سهام پیشنهادی‌‌، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اوراق بهادار، پیشنهاد خط مشی های معاملاتی به مدیرعامل، تهیه روش ها و دستورالعمل های مورد نیاز، اجرای سیاست ها و خط مشی های مصوب هیأت مدیره در زمینه انجام معاملات اوراق بهادار تشکیل می گردد. 

تشکیل کمیته حسابرسی: کمیته حسابرسی به منظور کنترل هاي داخلی و مدیریت ریسک، گزارش-گري مالی،  حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل، رعایت قوانین، مقررات و الزامات، گزارش دهی از فعالیت های جاری شرکت تشکیل شده است. 


دی ان ان