هدف اصلی از تشکیل کمیته مدیریت ریسک، یاری رساندن به هیئت­ مدیره شرکت در نظارت بر موارد زیر است:

1- تعیین وضعیت ریسک­های موجود.

2- ارزیابی عملکرد سیستم­های مورد استفاده برای تعیین حدود ریسک.

3- تجزیه و تحلیل ریسک.

4- کنترل ریسک­های شرکت.

5- سایر موارد حسب تشخیص و تصویب اعضای کمیته.

 

دی ان ان