هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفاي مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

  1. اثربخشی فرآیندهاي نظام راهبري، مدیریت ریسک و کنترلهاي داخلی،
  2. سلامت گزارشگري مالی،
  3. اثربخشی حسابرسی داخلی،
  4. استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
  5. رعایت قوانین، مقررات و الزامات

دی ان ان