هدف از ایجاد این کمیته،برنامه‌ريزي و تدوين بودجه مورد نياز واحد‌هاي مختلف در شركت  سرمايه‌گذاري تامین آتیه مسکن و همچنين كنترل ميزان تحقق بودجه مي‌باشد.

دی ان ان