الف) وضعیت کلی حاکمیت شرکتی

ب) اهم اقدامات حاکمیت شرکتی:

اهم اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر می‌باشد:

  1. ایجاد دبیرخانه هیأت مدیره شرکت در فروردین­ماه 1395 و مستندسازی جلسات و پیگیری مصوبات،
  2. بررسی و بازنگری بیانیه سیاست­های سرمایه‌گذاری و آیین نامه­ها و دستورالعمل­های داخلی،
  3. بررسی و تصویب معاملات کلان در چارچوب آیین­نامه معاملات سهام،
  4. استقرار مدیریت حسابرسی داخلی شرکت در فروردین­ماه 1395،
  5. حسابرسی داخلی مستمر و ارزیابی کنترلهای داخلی،
  6. بررسی منظم ریسک سبد سرمایه‌­گذاری،
  7. تصویب منشور کمیته حسابرسی و انتخاب اعضای کمیته در تاریخ 24 مرداد­ماه 1395در هیأت مدیره و تشکیل کمیته در شهریور­ماه 1396 و برگزاری منظم جلسات ماهیانه و پیگیری مصوبات ،
  8. تصویب منشور کمیته مدیریت ریسک و انتخاب اعضای کمیته در تاریخ 6 شهریور­ماه1397در هیأت مدیره و تشکیل کمیته در مهر­ماه 1397 و برگزاری منظم جلسات ماهیانه و پیگیری مصوبات،
  9. تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی در تاریخ 15 آبان­ماه 1397 در هیأت مدیره،
  10. بسترسازی لازم بمنظور پیاده‌سازی اخلاق سازمانی.
 
دی ان ان