الف) وضعیت کلی حاکمیت شرکتی

اهم اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر می‌باشد:

  1. مستندسازی و پیگیری مصوبات جلسات هیأت مدیره با فعالیت مناسب دبیرخانه هیأت مدیره

  2. بررسی و بازنگری بیانیه سیاست­های سرمایه‌گذاری و آیین نامه­ها و دستورالعمل­های داخلی.

  3. بررسی و تصویب معاملات کلان در چارچوب آیین­نامه معاملات سهام

  4. حسابرسی داخلی مستمر و ارزیابی کنترلهای داخلی.

  5. ارزیابی مستمر میزان رعایت سیاست سرمایه گذاری و آئین نامه معاملات سهام.

  6. بررسی منظم ریسک سبد سرمایه­گذاری.

  7. و برگزاری منظم جلسات ماهیانه کمیته حسابرسی و پیگیری مصوبات.

  8. و برگزاری منظم جلسات ماهیانه کمیته مدیریت ریسک و پیگیری مصوبات.

  9. بسترسازی لازم بمنظور پیاده‌سازی اخلاق سازمانی.

دی ان ان