تهران، میدان آرژانتین ، خیابان خالد اسلامبولی ( وزرا سابق) ، خیابان بیست وسوم ، پلاک 10
کدپستی: 1513933611
تلفن: 2-88554101
فکس: 88554105
شماره ثبت: 382094
شناسه ملی: 10320307426
کد اقتصادی: 411376939479
Emai l:info@atiehmaskan.com
 
دی ان ان